• Dr. Luje Naletilića 11/a
 • 01 6684 468
 • info@ekostandard.hr

Usluge

Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva sve mehaničke, fizikalne, kemijske i druge građevinsko-tehničke mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih godavaca s ciljem smanjenja njihovog broja u prostorima i objektima na najmanju moguću mjeru.

Uobičajene metode deratizacije su postavljanje ljepljivih podloga, te izlaganje zatrovanih meka (antikoagulanti II generacije) na skrovita i zaštićena mjesta, a unutar adekvatno označenih kartonskih ili plastičnih kutija što ovisi o namjeni prostora i mjestu na koje se meka izlaže.

Za izlaganje u unutarnjim prostorima najčešće se koriste mamci na biljnom nosaču (pšenica) ili svježi mamci, dok je za vanjske prostore radi prisustva vlage prikladnije izlagati parafinske mamke.

Deratizacija se, jednako kao i dezinsekcija, provodi u svim objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru:

 • stambeni objekti (zajednički prostori, stanovi, uži vanjski okoliš samog objekta)
 • građevine i postrojenja u kojima se obavljajugospodarske djelatnosti
 • objekti iz djelatnosti ugostiteljstva, turizma, te drugih obrta i usluga
 • objekti iz djelatnosti zdravstva, odgoja, obrazovanja…
 • objekti iz djelatnosti javnog prometa
 • javne površine i javni objekti u gradovima i naseljima
 • objekti za javni vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda, te deponiji za uklanjanje komunalnog otpada

Skupine štetnika koje suzbijamo ovim metodama su:

 • miševi
 • štakori

Dezinsekcija

Mjere dezinsekcije uključuju sve mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode radi sprečavanja zadržavanja i razmnožavanja, te smanjenja broja štetnih insekata i održavanja njihovog broja ispod praga štetnosti.

Izbor i formulacija biocida, način primjene, rokovi provedbe i mjere opreza ovise isključivo o vrsti štetnika koji se suzbija, njegovim biološkim i etološkim svojstvima, stupnju i mjestu infestacije, te o svojstvima i namjeni površine odnosno prostora koji se tretira.

Osnovne metode aplikacije koje koristimo u dezinsekciji su raspršivanje tlačnim i motornim prskalicama i atomizerom, premazivanje insekticidnim premazima, te toplo zamagljivanje uz korištenje uređaja swing-fog i mobil star.

Dezinsekcija se provodi u svim objekima koji podliježu sanitarnom nadzoru, kao što su primjerice:

 • stambeni objekti (zajednički prostori,toplinske stanice, ventilacijske vertikale, stanovi, uži vanjski okoliš samog objekta)
 • građevine i postrojenja u kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti
 • objekti iz djelatnosti ugostiteljstva, turizma, te drugih obrta i usluga
 • objekti iz djelatnosti zdravstva, odgoja, obrazovanja…
 • objekti iz djelatnosti javnog prometa
 • javne površine (prvenstveno se odnosi na dezinsekciju komaraca) i javni objekti u gradovima i naseljima

Ovim metodama suzbijamo različite skupine insekata:

 • žohari (Blattaria)
 • mravi (Formicidae)
 • buhe (Siphonptera)
 • stjenice (Heteropteroidacea)
 • komarci (Culicidae)
 • muhe (Muscidae)

Dezinfekcija

Dezinfekcija uključuje mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se poduzimaju s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama na površinama, prostorijama i objektima, na uređajima i slično.

Usluge dezinfekcije pružamo:

 • nakon poplavljivanja u stambenim ili poslovnim objektima, ugibanja ili duljeg boravka različitih životinja u nekom prostoru (npr. veliki broj golubova na tavanima ili mačaka u podrumima, stanovima i sl.).
 • u različitim tipovima rashladnih sustava, primjerice unutar gospodarskih postrojenja, hotelskih, bolničkih, sportskih kompleksa i slično.
 • prije prve uporabe površina, prije ponovne uporabe, tj, kod ponovnog otvaranja objekta koji je dugo bio zatvoren; kod većih kvarenja i higijenskih nedostataka u objektima pod sanitarnim nadzorom, kod sumnje na otrovanje hranom i kod trovanja hranom, te nakon utvrđivanja nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće na površinama ili u prostoru.

Bakterije s kojima se najčešće susrećemo u našoj struci su Salmonella sp., Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, Escherichia coli, Vibrio parahemolyticus, Clostridium botulinum, itd., a ostali organizmi koje suzbijamo dezinfekcijom su i različite vrste gljivica, virusa mikoplazmi i sl.

HACCP

Što je HACCP?

HACCP (The Hazard Analysis and Critical Points System) je sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane, odnosno skup mjera koje se poduzimaju u proizvodnji i distribuciji prehrambenih proizvoda kako bi se prevenirale sve mikrobiološke, kemijske i fizičke opasnosti, te kako bi se izbjegle sve moguće štete, ozljede ili bolesti prilikom pripreme ili konzumacije hrane u skladu s njenom namjenom.

HACCP sustavom kontrole identificiraju se sve potencijalne opasnosti koje dovode do zdravstvene neispravnosti hrane u svim fazama tehnološkog procesa i prema tome određuju djelotvorne mjere za njihovu prevenciju i kontrolu, a jedna od takvih mjera jest i provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

 

Da li je HACCP obavezan?

Sukladno Zakonu o hrani (NN br. 46/07) i provedbenim propisima koji uređuju područje hrane (NN br. 99/07) HACCP je obvezan za sve subjekte u poslovanju hranom poput:

 • pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda
 • različitih tipova farmi
 • restorana
 • pekarnica
 • mesnica
 • samoposluživanja
 • kantina itd.

Nije obvezan za provedbu u caffe barovima, osim ako se u prostoru nalaze bilo kakve prehrambene namirnice namjenjene prodaji (sladoledi, croissanti, sendviči i sl.)

Veza HACCP-a i DDD mjera?

Dio preduvjetnog programa za uvođenje HACCP standarda predstavlja i provedba DDD mjera.

One omogućuju smanjenje infestacije štetnicima što uvelike umanjuje rizik od bioloških opasnosti kojima su štetnici vektor i fizičke opasnosti zbog moguće pojave tijela/dijelova tijela ili izmeta štetnika u gotovom proizvodu.

HACCP provodimo uzimajući u obzir sve specifičnosti Vašeg prostora, prema svim njegovim načelima, a to su:

 • analiza opasnosti
 • određivanje kritičnih kontrolnih točaka
 • utvrđivanje kritičnih granica
 • uspostava nadzora nad kritičnim točkama
 • redoviti monitoring
 • korektivne mjere
 • izrada potrebne dokumentacije – Planovi provedbe obveznih DDD mjera i ostalo.

Infestaciju smanjujemo na način koji ne smije predstavljati rizik za sigurnost hrane, a sredstva koja se pritom koriste moraju se aplicirati tako da sprečavaju kontaminaciju hrane.

Cilj je provedbe DDD mjera unutar HACCP sustava minimalno korištenje različitih biocidnih pripravaka što omogućuje smanjeno opterećenje okoliša različitim kemikalijama uz istodobno postizanje zadovoljavajućih rezultata u kontroli štetnika.

Važno je napomenuti da se ovlašteni Izvoditelji DDD mjera ne bave osiguranjem zdravstvene ispravnosti prehrambenog proizvoda, već uništavanjem mikroorganizama, te suzbijanjem štetnih člankonožaca i glodavaca primjenom kombinacije preventivnih i sanacijskih mjera.